Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van
deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst doet hij
daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met
onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij daarin uitdrukkelijk een beperkte geldigheidsduur hebben opgenomen.

Artikel 3. Prijzen
Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief bezorgkosten.

Artikel 4. Levering
De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in
kennis stellen. Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen wij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van
de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kostenloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat
geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de
overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor kopers die handelen in de uitoefening van een
beroep of bedrijf. Ten aanzien van deze kopers zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer bindend, zodat overschrijding daarvan geen
toerekenbare tekortkoming van ons jegens de koper oplevert.

Artikel 5. Installatie
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn eventuele montage- of installatiewerkzaamheden voor rekening van koper.

Artikel 6. Afkoelingsperiode
Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van
7 dagen na levering zonder opgave van redenen per aangetekende brief ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product
in de originele verpakking aan ons retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper, tenzij koper een terecht
beroep kan doen op de navolgende “niet goed, geld terug” bepaling. Reeds aan ons betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na ontvangst
van de retourzending door ons worden terugbetaald. De afkoelingsperiode geldt niet voor producten die door ons of door ons ingeschakelde
derden volgens de specificaties van koper zijn samengesteld.

Artikel 7. Niet goed, geld terug
Wij staan er voor in dat de door ons geleverde producten beantwoorden aan de in onze aanbiedingen genoemde specificaties. Als blijkt dat dit
niet het geval is, betalen wij op verzoek van koper het volledige aankoopbedrag terug, mits koper ons uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van
het door ons geleverde product per aangetekende brief van de door hem geconstateerde gebreken in kennis stelt en het product binnen 8 dagen
na deze melding in de originele verpakking voor onze rekening aan ons heeft geretourneerd.

Artikel 8. Garantie
Gedurende de periode als omschreven in de met ons gesloten overeenkomst zullen wij naar beste vermogen eventuele materiaal- en
fabricagefouten in de door ons geleverde goederen herstellen, indien deze fouten binnen deze periode gedetailleerd omschreven bij ons zijn
gemeld en het door ons geleverde product vervolgens binnen 8 dagen na deze melding ter beoordeling van deze fouten aan ons is geretourneerd.
Onze garantieverplichting vervalt, indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist,onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,
van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien zonder onze toestemming wijzigingen in de door ons geleverde
goederen zijn aangebracht.

Artikel 9. Betaling
Indien niet anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Koper zal, zonder dat sommatie
en ingebrekestelling zijn vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijn, in welk geval
al hetgeen wij van koper te vorderen hebben terstond en geheel opeisbaar is. De vordering tot betaling der koopsom is in elk geval onmiddellijk
opeisbaar wanneer koper in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling vraagt, of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd,
wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, wanneer koper overlijdt, of in liquidatie treedt. Wanneer betaling
van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 8 dagen na factuurdatum, is koper vanaf dan de vertragingsrente verschuldigd van 1½ % per
maand over het totale bedrag der rekening. Voorts is koper verschuldigd bij niet tijdige betaling der factuurbedragen en de verschuldigde rente,
de buitengerechtelijke kosten, die wij ter inning van onze vordering moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van
de verschuldigde hoofdsom + de vervallen rente, een en ander met een minimum van € 125,00.

Artikel 10. Eigendomsovergang
Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit
welke hoofde dan ook, inclusief de betaling van rente en incassokosten, zoals omschreven in artikel 9.

Artikel 11. Risico
De door ons geleverde producten worden door ons verzekerd tijdens het vervoer naar de koper. Ongeacht hetgeen tussen ons en koper,
omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de producten voor risico van ons tot het moment dat zij in de feitelijke
beschikkingsmacht van koper of door koper aangewezen derden zijn overgegaan. Koper is verplicht de producten te verzekeren vanaf
het moment van levering totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Bij tenietgaan van producten voordat betaling heeft plaatsgevonden
zij wij gerechtigd de schade voor ons namens koper rechtstreeks bij de verzekeraar te incasseren. Koper cedeert al zijn rechten
te dier zake aan ons.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid jegens kopers, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Onze aansprakelijkheid jegens kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf is beperkt tot een bedrag gelijk aan ten hoogste
de factuurwaarde van de door ons geleverde producten dan wel het bedrag dat door onze verzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals bijvoorbeeld voortvloeiende uit bedrijfsstilleggingen, vertragingen,
stoornissen etc. of welke bedrijfsschade dan ook. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte kosten en/of schade welke middellijk
of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering door ons van de overeenkomst tussen ons en koper, tenzij schade is veroorzaakt door
opzet van een van ons of een of meer van onze medewerkers.

Artikel 13. Privacy
De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met koper gesloten overeenkomst worden
gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens derhalve niet voor marketing- en/of reclamedoeleinden. Evenmin zullen wij deze gegevens aan derden
verstrekken.

Artikel 14. Klachtenprocedure
Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten of over de wijze waarop de door ons gesloten overeenkomsten per e-mail
(info@vriescom.nl) of per telefoon (0545-474134) aan ons melden. Echter een schriftelijke melding geniet de voorkeur.
Wij zullen zo spoedig mogelijk op een klacht reageren.

Alle prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud. Afbeeldingen en specificaties kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.
Op al onze leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.